Janssen EMEA Privaatsusteatis tervishoiutöötajatele Teie andmete kolmandatelt osapooltelt kogumine ja kasutamine

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal hoolib Teie privaatsusest ja soovib, et Te teaksite, kuidas me Teie isikuandmeid saame, kasutame, töötleme ja edastame. Me täname Teid koostöö ja usalduse eest, mis Teil meie vastu on ning loodame edasisele koostööle, mis oleks abiks seda vajavatele patsientidele.

Kokkuvõte

Me saime Teie isikuandmed kolmandalt osapoolelt ning kombineerime need andmed muude isikuandmetega, mis meil Teie kohta erinevatest allikatest on, et koostada Teie profiil. Me kasutame Teie profiili, et hallata meie suhet Teiega ning edastada Teile informatsiooni kooskõlas alloleva privaatsusteatisega. Teie isikuandmeid jagatakse meie sidusettevõtete, teenusepakkujate ja muude kolmandate isikutega. Teie isikuandmeid edastatakse Teie elukohariigist väljaspoole, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitsereeglid, kui Teie riigis. Te võite võtta meiega ühendust, et saada ligipääs oma isikuandmetele, neid muuta või eemaldada. Samuti on Teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalveasutusele.

Privaatsusteatis

Andmete kogumine. Selleks, et oma õigustatud huvile tuginedes teha Teiega koostööd erinevates äritegevustes nagu uurimis- ja arendustöö, meditsiiniline haridus, teaduslik kommunikatsioon, müük ja turundus, sai UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal Teie isikuandmed [teabe pakkuja, nt IQVIA]-lt. See hõlmab andmeid nagu Teie kontaktandmed ja haridus ning akadeemiline ja professionaalne teave. Teiega koostöösuhet üles ehitades võime saada teada veel isiklikke andmeid Teie kohta, kas Teie enda kaudu või isiklike kokkupuudete teel Teiega. Me võime koguda Teie isikuandmeid ka jälgimistehnoloogiatega nagu küpsised või e-kirjade jälgimispikslid, kui Te kasutate meie veebiteenuseid. Me võime saada Teie isikuandmeid ka professionaalsetelt andmepakkujatelt nagu Veeva Link ning teistelt kolmandatest osapooltest allikatelt, sealhulgas, kuid mitte ainult meditsiinilistelt ja akadeemilistelt veebilehtedelt, internetis reklaamiteenuste pakkujatelt ning sotsiaalmeedia platvormidelt, nagu näiteks LinkedIn.

Me kombineerime ja analüüsime andmeid, et koostada Teie kohta profiil, et paremini korraldada oma suhtlust Teiega ja pakkuda Teile isikustatud kogemust, mis on Teie huvisid ja vajadusi arvestades kõige asjakohasem. Näiteks võimaldab Teie profiil meil paremini valmistuda kohtumisteks ja suhtluseks Teiega, isikupärastada turundusteateid vastavalt teie tegevusele ja huvipakkuvatele teemadele, ja hinnata Teie sobivust võimalikuks koostööks ja kaasamiseks. Juhul, kui Te osutate meile teenuseid, aitab selline profiil meil hinnata, milline oleks sobiv tasu nende teenuste eest ja arvutada õiglast turuhinda. Me võime nende profiilide loomise ja kasutamise juures abivahenditena kasutada edasijõudnud tehnoloogiat, nagu tehisintellekt, näiteks masinõpe. Kui neid kasutatakse, ei asenda need meievaheliste suhete haldamisel inimeste tehtud otsuseid.

Käesolev teade annab Teile esialgse info selle kohta, kuidas me andmeid töötleme. Kui Te soovite rohkem teada saada kõikidest meie isikuandmete töötlemisega seotud tegevustest, mis võivad Teie jaoks olulised olla või kui Te soovite püsida kursis, kuidas meie töötlemistoimingud on arenenud, võite tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav: https://www.janssenmedicalcloud.com/en-us/visit-your-country-site (valige oma riik/keel, privaatsuspoliitika on leitav lehe allosast)

1. Andmete avaldamine. Käesolevas privaatsusteatises nimetatud eesmärkidel avaldame me Teie isikuandmeid oma sidusettevõtetele. Meie sidusettevõtete nimekiri on kättesaadav: www.investor.jnj.com/sec.cfm (vajutage linki Form 10K, Exhibit 21, “SEC Filings” all). UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal on ühiselt kasutatavate isikuandmete haldamise eest vastutavaks isikuks.

Kooskõlas 1. punktis kirjeldatud äriliste eesmärkidega võime jagada Teie isikuandmeid oma ühisbrändingu- ja kaasturunduspartneritega, teenusepakkujatega nagu näiteks tehnoloogia- ja digitaal-/turundus-/reisiagentuuridega, reklaamiteenuste platvormidega, uurimis- ja koostööpartneritega ning litsentsipartneritega, tervishoiuasutustega, konsultantide ja nõustajatega, audiitoritega ja mistahes teiste kolmandate isikutega, kes on seotud meie ettevõtte, vara või aktsiate tervikuna või osaliselt ümberkorraldamise, ühinemise, loovutamise, ühisettevõtluse, jaotamise, edastamise või muul kujul võõrandamisega. Lisaks võime avaldada Teie andmeid ametiisikutele või muudele võimuorganitele, kui see on seadusega nõutud.

Teie privaatsusega seotud õigused. Teil on õigus nõuda oma isikuandmetega tutvumist, neist masinloetava koopia saamist, nende parandamist ja uuendamist. Kui meil ei ole vastupidist mõjuvat huvi või õiguslikku alust, on Teil lisaks õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada töötlemisele vastuväide mingi konkreetse eesmärgi suhtes, nagu näiteks veebipõhine reklaam, või Te võite nõuda oma isikuandmete kustutamist. Isikuandmete osas, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Palun võtke meiega ühendust: _______________ [lisage informatsioon ja tagage, et seda postkasti jälgitakse hoolega ja on tagatud taotlusele vastamine nõutud ajavahemiku jooksul. Postkasti omanik peab olema kohaliku privaatsushalduri poolt koolitatud.]

Piiriülene edastamine. Käesolevas privaatsusteatises käsitletud isikuandmete kasutamine ja avaldamine võib hõlmata andmete edastamist teistesse jurisdiktsioonidesse väljaspool Teie elukohariiki, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitsereeglid kui Teie riigis. Kui me edastame Teie isikuandmeid riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea adekvaatseks, tagame me, et kasutusele on võetud adekvaatsed meetmed Teie isikuandmete kaitsmiseks, näiteks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud EL-i lepingu tüüptingimuste kasutamisega. Nendest meetmetest koopia saamiseks võite võtta ühendust meie vastutava andmekaitseametnikuga Teie riigis või regioonis, kui on asjakohane, aadressil emeaprivacy@its.jnj.com.

2. Andmete säilitamine. Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik või lubatud, arvestades eesmärke, mille jaoks need koguti. Kriteeriumid, mille alusel me määrame säilitamise ajavahemikud, on järgmised: (i) kas meie ja Teie vahel on kestev õigussuhe ja me osutame Teile teenuseid; (ii) kas meil on Teie andmete säilitamiseks juriidiline kohustus; ja (iii) kas säilitamine on soovitatav, arvestades meie õiguslikku positsiooni (näiteks kohalduvate aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või ametiasutuste uurimiste osas).

3. Andmekaitseametnik. Kui Teil on küsimusi seoses meie privaatsusega seotud tegevustega, sealhulgas, kuidas me otsustame, et meil on õigus Teie isikuandmete töötlemise õigusliku alusena tugineda oma õigustatud huvile, võtke palun ühendust meie vastutava andmekaitseametnikuga Teie riigis või regioonis, kui on asjakohane, aadressil emeaprivacy@its.jnj.com.

4. Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada kaebus oma riigi või regiooni isikuandmete kaitse järelevalveasutusele. Kontaktandmed on leitavad siin: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Privaatsusteatise värskendused

Me võime käesolevat privaatsusteatist aeg-ajalt värskendada. Mistahes muudatused selles privaatsusteatises jõustuvad uuendatud privaatsusteatise postitamisega. Me anname Teile teada, kui privaatsusteatises on olulisi uuendusi. Kui Te pärast muudatuste tegemist jätkate meie teenuste kasutamist, siis see tähendab, et Te olete teadlik muudetud privaatsusteatisest. Me soovitame Teil privaatsusteatis regulaarselt üle vaadata, kui Te meie teenuseid külastate. Käesolevat teatist uuendati viimati [03.27.2024].