Ole meiega ühenduses

LIITUGE KA. ÜLE 10 000 TERVISHOIUSPETSIALISTI ON ANDNUD JANSSENILE KESK-EUROOPAS eNÕUSOLEKU!

Jansseni meditsiinispetsialistide andmebaas hõlmab tervishoiutöötajaid, kes soovivad Jansseniga ühenduses olla ja kes teevad Jansseniga koostööd või on sellest huvitatud. Jansseni meditsiinispetsialistide andmebaasi registreerumiseks tuleb täita käesolev vorm. Vormi täitmine on kohustuslik ka Jansseni olemasolevatele partneritele, kes sooviksid muuta oma turunduskommunikatsiooniga seotud eelistusi, kuna Janssen peab tuvastama nende isikusamasuse ja veenduma, et ta on tervishoiuspetsialist. Enne vormi täitmist tutvuge meie allpool esitatud privaatsusteatega.

Kasutame teie isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel meie ja teie vahelise suhte haldamiseks ja teie nõusolekul teile teabe edastamiseks kooskõlas meie privaatsusteatega. Samuti võime kasutada teie isikuandmeid statistika koostamiseks. Jagame teie isikuandmeid oma sidusettevõtete, teenuseosutajate ja teiste kolmandate isikutega, nagu meie privaatsusteates kirjeldatud. Teie isikuandmeid edastatakse väljaspoole teie elukohariiki, sh Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie riigist erinevad andmekaitse-eeskirjad.

 1. Andmete kogumine. Kasutame teie isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel meie ja teie vahelise suhte haldamiseks ning teie nõusolekul selleks, et edastada teile teavet meie toodete ja teenuste kohta, meditsiinialast ja teaduslikku teavet ning teavet kohalike ja/või rahvusvaheliste meditsiiniürituste kohta, millel võite soovida osaleda või ettekandeid teha. Samuti võime oma õigustatud huvi alusel kasutada teie isikuandmeid meie andmebaasides oleval teabel, aga ka uuringutel, klientide tagasisideküsitlustel ja muul sarnasel teabevahetusel põhineva statistika koostamiseks.
 2. Andmete avaldamine. Me avaldame teie isikuandmeid oma sidusettevõtetele käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel. Meie sidusettevõtete nimekirja leiate aadressilt http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (klõpsake pealkirja „SEC Filings“ all linki „Exhibit 21 to Form 10-K“). Ühiselt kasutatavate isikuandmete haldamise eest vastutab [ettevõtte nimi].
 3. Teie eraelu puutumatusega seotud õigused. Teil on õigus taotleda ligipääsu isikuandmetele, mille oleme teie kohta kogunud, ja samuti õigus taotleda nende andmete parandamist, kustutamist, blokeerimist, ülekandmist ja meiepoolse kasutamise piiramist. Taotluse esitamiseks või meilt turundusteadete saamise nõusoleku tagasivõtmiseks võtke meiega ühendust: janssenbaltics@its.jnj.com
 4. Andmete piiriülene edastamine. Käesolevas privaatsusteates käsitletava isikuandmete kasutamise ja avaldamise käigus võidakse neid andmeid edastada väljaspoole teie elukohariiki, sh Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie riigist erinevad andmekaitse-eeskirjad. Teie isikuandmete edastamisel on nende kaitseks paigas asjakohased lepingulised ja muud meetmed. Mõnede Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) väliste riikide andmekaitsetase on Euroopa Komisjoni hinnangul vastavalt EMP standarditele  piisav (nende riikide loetelu leiate aadressilt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Andmete edastamiseks EMP-st riikidesse, kus andmekaitsetase ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, oleme võtnud teie isikuandmete kaitseks tarvitusele piisavad meetmed, sh tagades, et andmete vastuvõtjad järgivad Euroopa Liidu lepingu tüüptingimusi või Euroopa Liidu heakskiidetud toimimisjuhendit või sertifitseerimismehhanismi. Nende meetmete kohta teabe saamiseks võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga, kes vastutab teie riigi või piirkonna eest (kui asjakohane), aadressil emeaprivacy@its.jnj.com.
 5. Andmete säilitamine. Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni nende kogumise eesmärgiks vaja või lubatud. Meie andmesäilitusperioodide kindlaksmääramise kriteeriumid on muuhulgas järgmised: i) ajavahemik, mille vältel meil on teiega jätkuv suhe ja me osutame teile teenuseid; ii) kas meie suhtes kehtib õiguslik kohustus ja iii) kas andmete säilitamine on meie õiguslikust seisundist tulenevalt soovitatav (nt kehtivad aegumistähtajad, kohtuasjad või regulatiivasutuste poolsed uurimised).
 6. Andmekaitsespetsialist. Kui teil on küsimusi meie privaatsuspõhimõtete kohta, sh selle kohta, kuidas me teeme kindlaks, et võime tugineda oma õigustatud huvile kui õiguslikule alusele töödelda teie isikuandmeid, võite võtta ühenduste meie andmekaitsespetsialistiga, kes vastutab teie riigi või piirkonna eest (kui asjakohane), aadressil emeaprivacy@its.jnj.com.
 7. Kaebuste esitamine. Te võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna andmekaitseasutusele. Nende asutuste kontaktandmed leiate aadressilt http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Registreerige oma e-posti aadress, et saada:

 •     vajalikke teateid patsiendiprogrammide kohta
 •     ligipääsu teaduslikule ja meditsiinialasele teabele
 •     kutseid kohalikele üritustele
 •     ligipääsu veebipõhistele meditsiinialastele seminaridele
 •     värskeid teateid Jansseni innovatiivsete toodete kohta

Registreerige oma mobiiltelefoni number, et saada:

 • SMS-meeldetuletusi, et osaleda teile huvipakkuval meditsiiniseminaril
 • linke teadusinfole ja meditsiinialasele teabele ürituste ajal, milles osalete